Συστήματα Καταγραφής Φυσικών Μεγεθών

 

Περιγραφή Δυνατοτήτων Συστήματος

 

Βασίζεται στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή για τη συνεχή καταγραφή των μετρούμενων τιμών.

 • Απεικονίζει στη οθόνη του υπολογιστή τις τιμές και καταγραφές των μετρούμενων μεγεθών ώστε ανά πάσα στιγμή να είναι γνωστή η κατάσταση των συνθηκών.
 • Έχει τη δυνατότητα να ειδοποιεί μέσω οπτικού, ηχητικού σήματος ή τηλεφωνικά (σε σταθερά και κινητά, SMS κ.λπ.).
 • Είναι μόνιμα εγκατεστημένο και οικονομικό στη λειτουργία του.
 • Δεν έχει αναλώσιμα (γραφίδες, ειδικά χαρτιά, κλπ.) και δεν απαιτεί ειδικές γνώσεις χρήσης υπολογιστή.
 • Έχει αυτόματη προσαρμογή κλίμακας (autoscale) και επιλογές μεγεθύνσεων.
 • Παρέχει τη δυνατότητα κάθε είδους καταγραφής σε διάγραμμα ή πίνακα καθώς και το συσχετισμό τους στους ίδιους άξονες.
 • Οργανώνει αυτόματα τα αποτελέσματα σε αρχεία ASCII, κατάλληλα να επεξεργαστούν σε EXCEL.
 • Μπορεί να παρέχει τις μετρήσεις σε υπολογιστές τοπικού δικτύου ή μέσω διαδικτύου, προσφέροντας έτσι την δημιουργία απεριόριστων σταθμών εργασίας για την ανασκόπηση των παραγόμενων δεδομένων.
 • Αρχειοθετεί και αποθηκεύει όλες τις καταγραφές και παρέχει στοιχεία συλλογής (ημερομηνία, ώρα, πληροφορίες, κ.ά.).
 • Μπορεί νε εκτελεί μαθηματικές πράξεις μεταξύ των μετρούμενων παραμέτρων για τον υπολογισμό νέων μεγεθών.
 • Μπορεί να ρυθμίζει μέσω κατάλληλων μηχανισμών τις μετρούμενες συνθήκες.


Μετρούμενα Μεγέθη

 

Θερμοκρασία
Καταψυκτών (έως -80 °C), Ψυγείων, Αποθηκευτικών Χώρων, Επωαστικών Κλιβάνων, Θαλάμων Σταθερότητας, Υγρής - Ξηρής Αποστείρωσης, Πυριαντηρίων

 

Σχετική Υγρασία
Αποθηκευτικών Χώρων, Θαλάμων Σταθερότητας, Περιβάλλοντος Εργαστηρίου

 

Πίεση
Αερίων και Υγρών

 

Διαφορική Πίεση
Στείρων Χώρων, Χώρων Βιομηχανιών Φαρμάκων

 

Ροή
Αερίων και Υγρών

 

Αγωγιμότητα υγρών
Κλειστών κυκλωμάτων απιονισμένου νερού, Δεξαμενών

 

pH & Διαλυμένο Οξυγόνο
Δεξαμενών και Ροών