Περιβάλλον:

Aέρας, Νερό, Απόβλητα, Έδαφος

 

 

Aέρας


Αέρια χρωματογραφία για VOC's, Greenhouse effect, BTEX, TO14 air monitoring, PCBs, PAH, THM – SRI

 

Αναλώσιμα χρωματογραφίας, στήλες GC, φιαλίδια, φίλτρα, πρότυπα μίγματα οθσιών και πρότυπα μίγματα αερίων, σακούλες δειγματοληψίας αερίων, κάνιστρα δειγματοληψίας κ.ά. – RESTEK

 

Γεννήτριες αερίων (αέρα, υδρογόνο, άζωτο) – PEAK SCIENTIFIC

 

Δειγματολήπτες αέρα για μέτρηση σκόνης και αερίων – AQUARIA

 

Μετρητές σωματιδίων στον αέρα – TSI

 

Ροόμετρα ηλεκτρονικά, μπίλιας, πιστοποιημένα ή όχι

 


Νερό

 

Αγωγιμόμετρα, πεχάμετρα, μετρητές αλατότητας, σκληρότητας, ενεργότητας, διαλυμένου οξυγόνου – BOECO (αρχείο pdf)

 

Συστήματα μέτρησης χλωρίου on-line, εργαστηριακά και φορητά – HF SCIENTIFIC

 

Συστήματα παρακολούθησης – HF SCIENTIFIC

 

Θολερόμετρα on-line, εργαστηριακά και φορητά – HF SCIENTIFIC

 

Φασματοφωτόμετρα Ατομικού Φθορισμου – PG INSTRUMENTS

 

Φασματοφωτόμετρα Ατομικής Απορρόφησης – PG INSTRUMENTS

 

Συστήματα Υγρής Χρωματογραφίας – VWR HITACHI

 

Φασματοφωτόμετρο για ανάλυση νερού – PG INSTRUMENTS

 

Πλήρης εξοπλισμός για μικροβιολογική ανάλυση νερού – LINK LAB

 

 

Απόβλητα

 

Μανομετρικές συσκευές 6 και 10 θέσεων BOD – VELP

 

Ψυχώμενοι επωαστικοί κλίβανοι – VELP, NUVE

 

Θερμοαντιδραστήρες για COD – VELP

 

FLOC Tester – VELP

 

Μετρητές επιφανειακής τάσης – LAUDA

 

Αγωγιμόμετρα, πεχάμετρα, μετρητές αλατότητας, σκληρότητας, ενεργότητας, διαλυμένου οξυγόνου – BOECO (αρχείο pdf)

 

Αποτεφωτικοί κλίβανοι – PROTHERM, NUVE

 


Έδαφος

 

Φασματοφωτόμετρα Ατομικής Απορρόφησης – PG INSTRUMENTS

 

Συστήματα Υγρής Χρωματογραφίας – VWR HITACHI

 

Φλωγοφωτόμετρο – PG INSTRUMENTS

 

Συσκευές KJENDAHL – VELP

 

Αποτεφωτικοί κλίβανοι – PROTHERM, NUVE

 

Φασματοφωτόμετρα – PG INSTRUMENTS

 

Φυγόκεντροι – NUVE

 

Μικροσκόπια, Στερεοσκόπια – OPTICA