Εργαστήριο Θερμοκρασίας & Σχετικής Υγρασίας

 

Το εργαστήριο Θερμοκρασίας και Σχετικής Υγρασίας είναι διαπιστευμένο κατά ISO 17025 από το ΕΣΥΔ (Αρ. Πιστ. 263).

 

Η ιχνηλασιμότητα των μετρήσεων είναι κατά ΕΙΜ & FINAS.

 

Το εργαστήριο θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας διενεργεί διακριβώσεις στα ακόλουθα όργανα:

 

   • Θερμόμετρα άμεσης ανάγνωσης (-20°C...+160°C) *
   • Γυάλινα θερμόμετρα διαστολής υγρού (-20°C...+160°C) *
   • Μετρητές σχετικής υγρασίας
   • Κλίβανοι (έως 500°C) *
   • Επωαστήρες *
   • Αυτόκαυστα *
   • Ψυγεία και καταψύκτες (από -70°C) *
   • Πυριαντήρια (έως 900°C)
   • Θάλαμοι περιβαλλοντικών συνθηκών *
   • Διακριβωτές θερμοκρασίας *
   • Θερμικοί κυκλοποιητές (cyclers, PCR) *
   • Υδατόλουτρα, λουτρά ελαίου, θερμο/κρυο κυκλοφορητές *
   • Λουτρά ιξωδομέτρων κινηματικού ιξώδους *
   • Συσκευές διαλυτοποίησης δισκίων και αποσάθρωσης δισκίων *
   • Συσκευές προσδιορισμού σημείου τήξεως
   • Συστήματα θερμοστάτησης στηλών HPLC
   • Αέριοι χρωματογράφοι (μετρήσεις θερμοκρασίας)
   • Θερμοκρασιακά τούνελ


* Εμπίπτουν στο ΕΠΕΔ κατά ISO 17025 από το ΕΣΥΔ.