Καύσιμα - Λιπαντικά - Βιοκαύσιμα

 

 • Συσκευή προσδιορισμού οξειδωτικής σταθεράς των καυσίμων – LAWLER
 • Συσκευή προσδιορισμού Cold Filter Plugging Point (CFPP) – KOEHLER, LAWLER
 • Συσκευή προσδιορισμού της διάβρωσης του χαλκού – KOEHLER
 • Συσκευή προσδιορισμού του σημείου εμφάνισης των κηρών στα καύσιμα – KOEHLER
 • Συσκευή προσδιορισμού σημείου ψύξεως στα καύσιμα (Cloud & Pour point) – KOEHLER, LAWLER
 • Συσκευή προσδιορισμού Flash Point – KOEHLER
 • Συσκευή προσδιορισμού κινηματικού ιξώδους καυσίμων και λιπαντικών – LAUDA
 • Συσκευή προσδιορισμού πυκνότητας καυσίμων και λιπαντικών – LAWLER
 • Συσκευή μέτρησης αφρισμού – LAWLER
 • Συσκευή αυτόματης απόσταξης των καυσίμων – KOEHLER, LAWLER
 • Αυτόματοι τιτλοδότες για προσδιορισμό % νερού και αριθμό ιωδίου – KEM, KOEHLER
 • Συσκευή Cold Cranking – KOEHLER, LAWLER
 • Συσκευή προσδιορισμού θείου – KOEHLER
 • Συσκευή μέτρησης οκτανίων και κετανίων – LAWLER
 • Ατομική απορρόφηση – PG Instruments
 • Φασματοφωτόμετρα – PG Instruments
 • Διαθλασίμετρα εργαστηριακά & φορητά – KRUSS
 • Ψυχόμενα λουτρά, κρυοστάτες – LAUDA
 • Αγωγιμόμετρα, pHμετρα – BOECO (αρχείο pdf)
 • Αέριοι Χρωματογράφοι- SRI
 • Aνοξείδωτα υλικά συνδεσμολογίας, σωληνώσεις, κάνιστρα δειγματοληψίας με επεξεργασία αδρανοποίησης (silcosteel ή silcotek) – RESTEK

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ