Προμηθευτές

 

ΑQUARIA SRI    www.aquariasrl.com
Απαγωγοί, air samplers

 

 

BOECO    www.boeco.com
phμετρα, αγωγιμόμετρα, ιοντόμετρα, μέτρηση διαλυμένου οξυγόνου, ηλεκτρόδια, φυγόκεντροι, ανακινητήρες, αναδευτήρες, pcr, περιστροφικός εξατμιστήρας

 

BINDER-WORLD    www.binder-world.com
Κλίβανοι επώασης, CO2, ξηρής αποστείρωσης, Θάλαμοι κλιματολογικών συνθηκών, Θάλαμοι ανάπτυξης φυτών

 

BUCK SCI    www.bucksci.com
IR φασματοφωτόμετρα

 

 

CECIL INSTRUMENTS    www.cecilinstruments.com
Συστήματα ιοντικής χρωματογραφίας

 

 

CHEMISAFE    www.chemisafe.it
Ερμάρια ασφαλείας εύφλεκτων χημικών και αερίων

 

 

CONSORT    www.consort.be
phμετρα, αγωγιμόμετρα, ιοντόμετρα, μέτρηση διαλυμένου οξυγόνου, πολύμετρα, ηλεκτρόδια, ηλεκτροφορήσεις, τροφοδοτικά ηλεκτροφορήσεων, UV tables, Photo documentation

 

 

CRAMI    www.crami.it
Συστήματα διήθησης υγρών για μικροβιολογικό έλεγχο

 

 

DATAAPEX    www.dataapex.com
Λογισμικά υγρής και αέριας χρωματογραφίας

 

 

DICKEY-JOHN    www.dickey-john.com
Υγρασιόμετρα σπόρων, καρπών

 

 

ELMA-ULTRASONIC    www.elma-ultrasonic.com
Λουτρά υπερήχων

 

 

EXACTA+OPTECH    www.exactaoptech.com
Όργανα οινολογικής ανάλυσης

 

 

GFL    www.gfl.de
Καταψύκτες -40ºC & -80ºC, ανακινητήρες , αποστακτήρες μονής και διπλής απόσταξης, κλίβανοι υβριδισμού, υδατόλουτρα

 

KERN-SOHN    www.kern-sohn.com
Αναλυτικοί ζυγοί, Ζυγοί ακριβείας, Θερμοζυγοί, φορητοί ζυγοί, Ζυγοί παραγωγής, Παλετοζυγοί, Πρότυπα βάρη, εκτυπωτές ζυγών, Ιατρικοί ζυγοί, Μικροσκόπια, Διαθλασίμετρα, Δυναμότερα, Παχύμετρα επιφανειών, Σκληρόμετρα για πλαστικά, Σκληρόμετρα για μέταλλα, Όργανα χρυσοχοϊας, Ηχόμετρα, Λουξόμετρα, Διαστημόμετρα

 

 

KRÜSS    www.kruess.com
Εργαστηριακά Διαθλασίμετρα, Διαθλασίμετρα ΑΒΒΕ, Διαθλασίμετρα Χειρός, Πολωσίμετρα, Μικροσκόπια, Στερεοσκόπια, Πυκνόμετρα, Σημείο τήξεως, UV-lamps, Φασματοσκόπια, Φασματόμετρα

 

 

KOEHLER    www.koehlerinstrument.com
Αναλυτικά όργανα καυσίμων και λιπαντικών

 

 

LAMBDA    www.lambda-instruments.com
εργαστηριακοί αντιδραστήρες, bioreactors, fermentores

 

 

LAUDA    www.lauda.de
Υδατόλουτρα, θερμοκυκλοφορητές, κρυοκυκοφορητές, θερμοστάτες εμβαπτιζόμενοι, chillers, Συστήματα κινηματικού ιξώδους, Συστήματα μέτρησης επιφανειακής τάσης

 

LAWLER    www.lawlercorp.com
Αναλυτικά όργανα καυσίμων και λιπαντικών

 

 

NÜVE    www.nuve.com.tr
Κλίβανοι επώασης, CO2, υγρής και ξηρής αποστείρωσης, πυριαντήρια, Θάλαμοι κλιματολογικών συνθηκών, Θάλαμοι ανάπτυξης φυτών, Καταψύκτες -40ºC & -80ºC, Ψυγεία, αιμοδοσίας, Φυγόκεντροι, αποστακτήρες νερού, υδατόλουτρα.

 

OPTIKA    www.optikamicroscopes.com
Μικροσκόπια, Στερεοσκόπια

 

 

PEAK    www.peakscientific.com
Γεννήτριες αερίων

 

 

PG INSTRUMENTS    www.pginstruments.com
Φασματοφωτόμετρα, Συστήματα Ατομικής Απορρόφησης, Συτήματα Ατομικού Φθορισμού, Φλωγοφωτόμετρα, Συστήματα υπερκάθαρου νερού και αντίστροφης όσμωσης.

 

PHARMATRON    www.pharmatron.com
Σκληρόμετρα δισκίων ημιαυτόματα & αυτόματα, Συσκευές αποσάθρωσης δισκίων ημιαυτόματες & αυτόματες

 

PARTICLE    www.pmeasuring.com
Portable, handheld and remote Aerosol particle counters, Liquid Particle counters, Mobile, Portable and Remote Microbial Air sampler, Nanoparticle Counter, Surfex Testing Station, real time Microbial Monitor

 

PROTHERM    www.prothermfurnaces.com
Κλίβανοι υψηλών θερμοκρασιών εργαστηρίου και παραγωγής

 

 

RESTEK    www.restek.com
Αναλώσιμα χρωματογραφίας

 

 

SCOPE ELECTRIC    www.scope-electric.com
Αναλυτές γάλακτος

 

 

SKYRAY INSTRUMENTS    www.skyray-instrument.com
XRF, EDX, WDX, THICK, OSA, ICP, Carbon and Sulfur Analyzer,

 

 

SOTAX    www.sotax.com
Συστήματα διαλυτοποίησης δισκίων κατά UPS1,2,5,6 & 4, Σκληρόμετρα δισκίων ημιαυτόματα & αυτόματα, Συσκευές αποσάθρωσης δισκίων ημιαυτόματες & αυτόματες, Συσκευές ευθρυπτότητας, Tap density, Cap torque, Flowability

 

SRI Instruments    www.srigc.com
Συστήματα αέριας χρωματογραφίας

 

TMI-Orion    www.tmi-orion.com
Measurement systems for harsh industrial environments, technological innovations for industrial measurement, data loggers for physical parameters, real time data transmission, industry driven software.

 

TSI    www.tsi.com
Portable, handheld and remote Aerosol particle counters

 

VELP SCIENTOFICA    www.velp.com
N/Protein Determination (Kjeldahl and Dumas), Solvent Extraction (Soxhlet, Randall), Fiber Analysis (Weende, Van Soest) and other parameters on food, feed and beverages, Flocculators, Incubators, Nitrogen Analysis (Kjeldahl and Dumas), COD and BOD Analysis, stirrers,mixers

 

VWR    www.vwr.com
Συστήματα υγρής χρωματογραφίας, αναλυτική, ULTRA, παρασκευαστική, Amino Acid Analyzer

 

WATTS    www.wattswater.com
Συστήματα και αναλώσιμα επεξεργασίας νερού

 

 

WELCH-ILMVAC    www.welch-ilmvac.com
Αντλίες κενού λαδιού, ξηρού τύπου, turbo pumps

 

 

 

 

 

Aquaria

Boeco

Binder

Buck

Cecil

Chemisafe

Consort

 

 

Crami

Dataapex

Dickey

Elma

Exacta

 

Gfl

Kern

 

 

 

Kruss

 

 

Koehler

Lambda

Lauda

Lawler

Nuve

 

Optika

Peak

Pgi

Pharmatron

Pms

 

Protherm

 

Restek

Scope

Skyray

Sotax

 

Sri

Tmi Orion

Tsi

Velp

 

 

Vwr

Watts

Welch