Χημικά Προϊόντα

 

 • Aναλυτής μεγέθους και μορφής σωματιδίων (Particle Size Analyzer) – MICROTRAC
 • Mετρητής σκόνης σε κόκκους και πρώτες ύλες (Dust Measurement Lab) – MICROTRAC
 • Mετρητής ροής πρώτων υλών (Powder Flow Analyzer) – MICROTRAC
 • Φασματοφωτόμετρα UV/Vis – PG INSTRUMENTS
 • Ατομική απορρόφηση για μέταλλα – PG INSTRUMENTS
 • Φλογοφωτόμετρο – PG INSTRUMENTS
 • Μέτρηση κινηματικού ιξώδους – LAUDA
 • Μέτρηση επιφανειακής τάσης – LAUDA
 • Αέρια χρωματογραφία για πετρέλαια και λιπαντικά (πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες - ΡΑΗ, πολυχλωριωμένα διφαινύλια - PCBs, οξυγονούχες ενώσεις - MTBE, ETBE, αλειφατικοί και αρωματικοί υδρογονάνθρακες, θειούχες ενώσεις), για πλαστικά - πολυμερή (υπολείμματα διαλυτών) κ.ά. – SRI
 • Υγρή χρωματογραφία – VWR
 • Ηλεκτροχημική ανάλυση - pHμετρα, αγωγιμό-μετρα, ιοντόμετρα, διαλυμένο οξυγόνο – BOECO (αρχείο pdf)
 • IR RAMAN
 • Συστήματα υπερκάθαρου νερού – EVOQUA WATER TECHNOLOGIES