Διακριβώσεις Οργάνων Εργαστηριακού Πάγκου

 

Τα εργαστήρια μετρολογίας της LINK LAB ΕΠΕ διενεργούν ακόμα διακριβώσεις σε Όργανα Eργαστηριακού Πάγκου:

 

   • Συσκευές μέτρησης pH *
   • Συσκευές μέτρησης αγωγιμότητας
   • Διαθλασίμετρα
   • Πολωσίμετρα
   • Τιτλοδότες Karl Fisher
   • Ιξωδόμετρα δυναμικού ιξώδους
   • Σκληρόμετρα
   • Φυγοκέντρους
   • Θαλάμους νηματικής ροής
   • Συσκευές μέτρησης υγρασίας σπόρων και αλεύρων
   • Συσκευές μέτρησης διαλυμένου οξυγόνου
   • Συσκευές μέτρησης ολικού οργανικού άνθρακα
   • Συσκευές μέτρησης ελέγχου οξειδώσεως λαδιού
   • Μετρητές ενεργότητας νερού
   • Αναλυτές τροφίμων, ποτών και νερού
   • Πυκνόμετρα


* Εμπίπτουν στο ΕΠΕΔ κατά ISO 17025 από το ΕΣΥΔ.