Υπηρεσίες

 

Τα Eργαστήρια Mετρολογίας της LINK LAB ΕΠΕ προσφέρουν υπηρεσίες μετρολογικής υποστήριξης υψηλής ποιότητας σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο.

 

Oι κυριότερες παρεχόμενες υπηρεσίες είναι:

 

  • Διακρίβωση οργάνων και μετρητικών διατάξεων (Instrument Calibration) εργαστηρίων αναλύσεων και δοκιμών, εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου και βιομηχανικών παραγωγών.

 

  • Διενέργεια ελέγχων.

 

 - καταλληλότητας σχεδιασμού (Design Qualification, DQ).
 - καταλληλότητας εγκατάστασης (Installation Qualification, IQ).
 - καταλληλότητας λειτουργίας (Operational Qualification, OQ).
 - καταλληλότητας συνολικής απόδοσης (Performance Qualification, PQ) για αναλυτικά όργανα και μηχανές παραγωγής.

 

  • Κατάστρωση θερμοκρασιακών χαρτών (Temperature Mapping) αποθηκών, ψυγείων και χώρων φύλαξης ενδιάμεσων ή τελικών προϊόντων παραγωγής.

 

  • Διενέργεια ελέγχων επικύρωσης συνθηκών μεταφοράς (Shipping Validation) ευαίσθητων υλικών, π.χ. αίματος, φαρμάκων, τροφίμων, μοσχευμάτων κ.ά.

 

  • Ανάπτυξη εκθέσεων επαλήθευσης αναλυτικών μεθόδων (Method Validation) σε συνεργασία με τον πελάτη.
  • Ανάπτυξη οδηγιών και διαδικασιών επαλήθευσης, ανάλυσης και μέτρησης (Standard Operating Procedures, SOP) σε συνεργασία με τον πελάτη.

 

 

Για κάθε όργανο που διακριβώνεται ή για το οποίο διενεργούνται κάποιοι από τους παραπάνω ελέγχους, εκδίδεται πιστοποιητικό κατά ISO 17025.

 

Δημιουργείται ηλεκτρονικό αρχείο με όλες τις διακριβώσεις ή ελέγχους που έχουν διενεργηθεί και ενεργοποιείται η αυτόματη διαδικασία υπενθύμισης στον πελάτη της επόμενης διακρίβωσης.
 
Oι μετρήσεις διενεργούνται στις εγκαταστάσεις του πελάτη (στο μεγαλύτερο μέρος τους), ή στις ειδικά διαμορφωμένες εργαστηριακές εγκαταστάσεις μας. Η επί τόπου διενέργεια μετρήσεων ελαχιστοποιεί το χρόνο «απασχόλησης» του οργάνου για τη διακρίβωση και εκμηδενίζει τον κίνδυνο ζημιάς ή φθοράς του κατά τη μεταφορά.