Εργαστήριο Ροής & Όγκου

 

Το εργαστήριο Ροής και Όγκου είναι διαπιστευμένο κατά ISO 17025 από το ΕΣΥΔ (Αρ. Πιστ. 263).

 

Η ιχνηλασιμότητα των μετρήσεων είναι κατά ΕΙΜ.

 

Το εργαστήριο ροής και όγκου διενεργεί διακριβώσεις στα ακόλουθα όργανα:

 

   • Γυάλινα ογκομετρικά σκεύη ενός ή πολλαπλών όγκων έως 2 L*
   • Αυτόματα σιφώνια, πιπέττες
   • Ροόμετρα αερίου
   • Αντλίες συστημάτων HPLC
   • Περισταλτικές αντλίες


* Εμπίπτουν στο ΕΠΕΔ κατά ISO 17025 από το ΕΣΥΔ.