Προσωπικό - Εξοπλισμός

 

Προσωπικό

 

Το επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό του εργαστηρίου μας,

 

  • απαρτίζεται από τις πλέον σχετικές με τη μετρολογία και την οργανολογία ειδικότητες (Χημικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι Μηχανικοί και Φυσικοί), εξασφαλίζοντας την πληρέστερη επιστημονική κάλυψη,
  • συμμετέχει σε όλα τα εξειδικευμένα σεμινάρια που διοργανώνονται απότο Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας πάνω σε θέματα μετρολογίας, διακρίβωσης και ποιότητας στη μέτρηση διασφαλίζοντας τη συνεχή κατάρτισή του,
  • παρακολουθεί σεμινάρια μεγάλων κατασκευαστικών οίκων του εξωτερικού ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο την εκπαίδευσή του σε νέες τεχνολογίες αιχμής,
  • συμμετέχει σε συνέδρια και ημερίδες φορέων συμβάλλοντας στη διάδοση των αρχών της ποιότητας και την ανοικοδόμηση του συστήματος ποιότητας στην Ελλάδα,
  • διοργανώνει σεμινάρια πάνω σε θέματα μετρολογίας, διακρίβωσης και μετρολογικού εξοπλισμού παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες.


Εξοπλισμός

 

O πρότυπος εξοπλισμός μας διακριβώνεται σε Εθνικά Ινστιτούτα Μετρολογίας (ΕΙΜ, COFRAC, DKD, NPL, FINAS).

 

Παρακολουθείται συνεχώς στις εγκαταστάσεις μας με χρήση συστήματος 24ωρης παρακολούθησης θερμοκρασίας και υγρασίας των χώρων φύλαξης και των εργαστηρίων.

 

Eπεκτείνεται και βελτιώνεται με την αγορά νέων συσκευών μέτρησης τεχνολογίας αιχμής και ελέγχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα από το έμπειρο τεχνικό προσωπικό μας, ώστε να είναι πάντα σε θέση να καλύψει με συνέπεια και ασφάλεια τις αυξημένες απαιτήσεις μέτρησης.

 

Στη μέτρηση της θερμοκρασίας στους θερμοστατούμενους θαλάμους χρησιμοποιούνται διατάξεις υψηλής τεχνολογίας που συγκεντρώνουν τα δεδομένα από ένα έως 36 αισθητήρια ταυτοχρόνως.

 

Mε χρήση Η/Υ παρουσιάζουν on line ψηφιακά και διαγραμματικά την κατά-σταση του θαλάμου, (ώστε οποιαδήποτε ρύθμιση να είναι επί τόπου δυνατή) και πινακοποιούν τις μετρήσεις σε φύλλα EXCEL που καθιστά την επεξεργασία των δεδομένων εύκολη και με πολλές δυνατότητες.

 

Τα φύλλα EXCEL ακολουθούνται από σχήματα φόρτωσης των θαλάμων σχεδιασμένα και διαστασιοποιημένα σε κατάλληλο σχεδιαστικό πρόγραμμα, ώστε να γίνεται εύκολα η αντιστοίχηση και ταυτοποίηση των αποτελεσμάτων της διακρίβωσης με τα σημεία του θαλάμου.
 
Αντίγραφα των πιστοποιητικών διακρίβωσης του εξοπλισμού μας ακολουθούν πάντα τα πιστοποιητικά που εκδίδουμε, προς απόδειξη της ιχνηλασιμότητας των μετρήσεων που διενεργούμε.