Καύσιμα - Λιπαντικά - Βιοκαύσιμα

 

  • Συσκευή προσδιορισμού οξειδωτικής σταθεράς των καυσίμων – LAWLER
  • Συσκευή προσδιορισμού Cold Filter Plugging Point (CFPP) – KOEHLER, LAWLER
  • Συσκευή προσδιορισμού της διάβρωσης του χαλκού – KOEHLER
  • Συσκευή προσδιορισμού του σημείου εμφάνισης των κηρών στα καύσιμα – KOEHLER
  • Συσκευή προσδιορισμού σημείου ψύξεως στα καύσιμα (Cloud & Pour point) – KOEHLER, LAWLER
  • Συσκευή προσδιορισμού Flash Point – KOEHLER
  • Συσκευή προσδιορισμού κινηματικού ιξώδους καυσίμων και λιπαντικών – LAUDA
  • Συσκευή προσδιορισμού πυκνότητας καυσίμων και λιπαντικών – LAWLER
  • Συσκευή μέτρησης αφρισμού – LAWLER
  • Συσκευή αυτόματης απόσταξης των καυσίμων – KOEHLER, LAWLER
  • Αυτόματοι τιτλοδότες για προσδιορισμό % νερού και αριθμό ιωδίου – KEM, KOEHLER
  • Συσκευή Cold Cranking – KOEHLER, LAWLER
  • Συσκευή προσδιορισμού θείου – KOEHLER
  • Συσκευή μέτρησης οκτανίων και κετανίων – LAWLER
  • Ατομική απορρόφηση – PG Instruments
  • Φασματοφωτόμετρα – PG Instruments
  • Διαθλασίμετρα εργαστηριακά & φορητά – KRUSS
  • Ψυχόμενα λουτρά, κρυοστάτες – LAUDA
  • Αγωγιμόμετρα, pHμετρα – BOECO (αρχείο pdf)
  • Αέριοι Χρωματογράφοι- SRI
  • Aνοξείδωτα υλικά συνδεσμολογίας, σωληνώσεις, κάνιστρα δειγματοληψίας με επεξεργασία αδρανοποίησης (silcosteel ή silcotek) – RESTEK

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ